Love og regler

Resultat: 21

Bekendtgørelse

BEK nr 1470 af 29/06/2021

Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelse

2021-06-29 nr. 1471

Bekendtgørelse om Jernbanenævnet

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelse om Jernbanenævnet fastsætter regler for Jernbanenævnets opgaver.

Bekendtgørelse

2021-06-29 nr. 1503

Bekendtgørelse om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser

Gældende fra

01/07/2021

Bekendtgørelse nr. 1503 af 29. juni 2021 om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser fastsætter regler for forvaltningen af jernbanerelaterede servicefaciliteter.

Bekendtgørelse

BEK nr 1949 af 10/12/2020

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelse

BEK nr 713 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Gældende fra

20/05/2020

Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.

Forordning

Forordning 2018/1795

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1795 af 20. november 2018

Gældende fra

01/01/2019

Om fastsættelse af procedurer og kriterier for anvendelse af en prøvning af økonomisk ligevægt i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU.

Bekendtgørelse

BEK nr 1438 af 05/12/2018

Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed

Gældende fra

25/12/2018

Forretningsorden

Forretningsorden for Jernbanenævnet

Gældende fra

04/03/2016

Forretningsorden for Jernbanenævnet supplerer bekendtgørelse om Jernbanenævnet.

Bekendtgørelse

BEK nr 1379 af 01/12/2015

Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.

Gældende fra

01/01/2016

Jernbanevirksomheder betaler afgift for kørsel på statens jernbaneinfrastruktur i form af en togkilometerafgift samt broafgifter for passage af Storebælt og Øresund. Togkilometerafgifter og broafgifter betegnes samlet som infrastrukturafgifter.